جواهر و لئالی در تاریخ عمان شمالی ۱
معرفی کتاب؛

جواهر و لئالی در تاریخ عمان شمالی ترجمه مسلم زارع مطلق و غلامرضا زائری

جواهر و لئالی در تاریخ عمان شمالی تألیف عبداله بن صالح المطوع و تحقیق و تصحیح دکتر فالح حنظل با موضوعیت امارات متحده عربی، سیاست و حکومت در سال ۱۳۹۷ با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط انتشارات نوروزی به بازار کتاب عرضه شد.
۰۵۹
معرفی کتاب؛

تاریخ عمان در قرون نخستین اسلامی ترجمه غلامرضا زائری و مسلم زارع مطلق

"تاریخ عمان در قرون نخستین اسلامی" با موضوعیت تاریخ و دریا نوردی عمان در پاییز ۱۳۹۶ با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه توسط انتشارات گیوا به بازار کتاب عرضه شد.