مانور زلزله بحیری
با حضور ۲۰۰ نفر عوامل امدادی؛

مانور امداد و نجات استان بوشهر برگزار شد

فرماندار دشتی گفت: مانور امداد و نجات استان بوشهر با حضور ۲۰۰ نفرعوامل امدادی در شهرستان دشتی برگزار شد.
مانور زلزله

مانور امداد و نجات در شهرستان دشتی

مانور امداد و نجات استان بوشهر در شهرستان دشتی برگزار شد.