جوابیه
جوابیه؛

جوابیه دانشگاه خلیج فارس به انتقادات دانشجویان

دانشگاه خلیج فارس در خصوص انتقاد یکی از دانشجویان توضیحاتی ارسال کرد.