آلرژی چیست؟
معرفی کتاب؛

آلرژی چیست؟ چه باید کرد؟ ترجمه و تدوین افشین شیرکانی

آلرژی چیست با موضوعیت حساسیت در سال ۱۳۹۲ با تیراژ ۲۰۰۰ نسخه توسط انتشارات به نشر، به بازار کتاب عرضه شد.