بخش «نگاه شما» برای ارائه و معرفی «نگاه» مخاطبان «خورموج نیوز» به همه موضوعات است .هر مخاطب «خورموج نیوز» می تواند با مد نظر قرار دادن شرایط همکاری با این بخش، «نگاه» خود را به آدرس های زیر ارسال کند تا در معرض دید و داوری دیگر مخاطبان قرار گیرد. واتساپ،تلگرام: 09015863922 khormouj_admin@